top of page

全新駕駛改進課程

運輸署下月1日將推出全新駕駛改進課程, 其實目的都係想改善不良駕駛者的駕駛習慣同行為, 減少交通意外嘅發生....詳情可瀏覽運輸署網頁(www.td.gov.hk)或致電2804 2600查詢。


交通意外喺香港真係息息相關, 每日都發生bookmark定,有備無患


***如不幸遇上交通意外, 請儘快與我們諮詢,以免錯失任何法律程序***

Commentaires


bottom of page