top of page

好多因工受傷嘅工友,都手停口停,大部份求助者因為經濟問題,而未能放心休養


如果勞工處可以加快搜證及檢控程序,索償嘅時間就可以大幅減短,工友亦可以放心休養及早日得到滿意嘅賠償bookmark定,有備無患


***如有工傷問題,請儘快與我們聯絡,以免錯失任何法律程序***コメント


bottom of page