top of page

工傷個案一般申請程序


好多搵我哋求助嘅工友,都唔係咁清楚因工受傷申請程序及可以得到嘅賠償,其實過程一D都唔複雜


***唔想煩嘅,可以直接聯絡我哋***


衹要做足工傷處理程序, 就可以得到應有嘅賠償


工傷意外受傷案例: 廚房兼職散工跌倒受傷 獲賠14萬: https://www.hkclaim.com/%E5%B7%A5%E5%82%B7%E7%B4%A2%E5......


工傷個案一般申請程序詳細閱讀: https://www.hkclaim.com/%E5%B7%A5%E5%82%B7%E8%99%95%E7......bookmark定,有備無患


***如遇上工傷問題,請儘快與我們聯絡,以免錯失任何法律程序***Comments


bottom of page