top of page

石澳電單車失控切線撞私家車 電單車司機傷重死亡


好多時交通意外話嚟就嚟, 想避都避唔到, 就算責任喺對方, 自己都有排煩 ,萬一被控告危險駕駛引致他人死亡, 要謹慎處理, 因為如果罪成


***好大機會被判監禁***

www.hkclaim.com


bookmark定,有備無患


***如不幸遇上交通意外, 請儘快與我們諮詢,以免錯失任何法律程序***


#石澳 #P牌 #游車河 #交通意外索償 #交通意外 #超速 #亂過線 #俾人撞 #撞到人 #車禍 #不小心駕駛 #危險駕駛 #賠償 #車手獎 #交通意外傷亡援助計劃 #不論過失 #TAVA #hkclaim #uber #lalamove #gogovan #的士 #小巴 #電單車


bottom of page