top of page

職業死亡個案持續高企


我哋處理過嘅建造業工傷索償一向都比其他行業多, 工業意外真係唔係講笑, 隨時都有機會發生

哩個行業有一定危險性,就算做足安全措施,都好難完全避免意外發生bookmark定,有備無患


***如有需要進行工傷索償,請儘快與我們聯絡,以免錯失任何法律程序***Comments


bottom of page