top of page

落雨嘅日子,交通事故特別多


落雨嘅日子,交通事故特別多, 經我哋處理嘅多車連環相撞(串燒)多不勝數。追撞同推撞,追討嘅方法亦有不同, 如有需要可以聯絡我哋


交通意外喺香港真係息息相關, 每日都發生bookmark定,有備無患


***如不幸遇上交通意外, 請儘快與我們諮詢,以免錯失任何法律程序***Kommentit


bottom of page