top of page

青衣男工16米高平台墮斃


工業意外往往都係意想不到嘅時候發生,2021年向我哋求助嘅,都有幾1,2宗涉及死亡,建造業就算做足安全措施,都好難完全避免意外發生bookmark定,有備無患


***如有需要進行工傷索償,請儘快與我們聯絡,以免錯失任何法律程序***bottom of page