top of page

乘搭公共交通工具嘅時候, 不幸遇上交通意外受傷可唔可以索償?

如果乘搭公共交通工具嘅時候, 不幸遇上交通意外受傷, 乘客可唔可以向司機/經營公司對方/索償呢?如果索償, 個程序係點 ?


以下就係一單真實個案分享


原告人最後獲賠償約HK$260,000
bookmark定,有備無患


***如不幸遇上交通意外, 請儘快與我們諮詢,以免錯失任何法律程序***

Comments


bottom of page