top of page

工作時與同事爭執, 打交, 可唔可以報工傷?


最近網上流傳一段地盤打交片段, 我哋久不久亦會遇到求助者查詢, 工作時與同事爭執, 打交, 可唔可以報工傷?


其實係可以, 只要係由於工作問題而引起受傷, 都可以報工傷


www.hkclaim.com


bookmark定,有備無患


***如有需要進行工傷索償,請儘快與我們聯絡,以免錯失任何法律程序***


#工作爭執 #打交 #職工真漢子 #免費 #賠償金額評估 #意外索償 #工傷意外 #工傷 #疏忽索償 #香港 #工業意外 #賠償案例 #賠償金額 #搵律師 #法律意見 #claim #賠償程序 #hkclaim #地盤 #建造業 #三行 #運輸 #搬運 #飲食 #廚房 #扭傷 #跌傷 #撞傷 #機場三跑 #港珠澳
bottom of page